Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Onze service maakt het verschil

Hoogwaardige kwaliteit

Uitgebreid assortiment

Eigen voorraad

-

Voor 17.30 uur besteld
volgende dag in huis!

Gratis verzending
vanaf € 50 (excl. btw)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt onze klant uitdrukkelijk de hierna bedongen verkoopsvoorwaarden.
  Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkopen met en door ons aangegaan.
  Bij tegenstrijdigheid prevaleren de algemene verkoopsvoorwaarden.
   
 2. In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffende, behouden wij ons het recht voor bestellingen, zelfs voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren, of, voorafgaand de aflevering, een waarborgsom te eisen, specifiek ten onzen gunste geconsigneerd, voldoende om de kostprijs van de levering te dekken.
   
 3. De opgegeven leveringsdata die verstrekt worden aan de klant zijn strikt van toepassing. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding van de koopverkoop ten onze nadele, noch tot schadevergoeding. Ingeval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting tot leveren, zonder schadevergoeding. De levering gebeurt normaliter in onze gebouwen. De verzending van de goederen geschiedt steeds op risico van de bestemmeling, welke de bijzondere leveringsvoorwaarden ook mogen zijn.
   
 4. De verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de koopsom niet integraal is voldaan; zulks is zelfs het geval wanneer de geleverde goederen zijn verwerkt; in voorkomend geval gaat ons eigendomsrecht over op de goederen, waarin de onderdelen -door ons verkocht -zijn geïncorporeerd.  
   
 5. Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de 48 uur, te rekenen vanaf de levering/verzending van de factuur;
  klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de aflevering/aanvaarding te worden geformuleerd; elke klacht buiten deze termijnen gesteld, is onontvankelijk.
  Alle klachten dienen met een aangetekend schrijven te worden geformuleerd.
  Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de klant echter het recht heeft op enige welkdanige schadevergoeding.
   
 6. Behoudens hiervoor bepaald in artikel 05 alsmede ten aanzien van verborgen gebreken en de garantieverplichting zijn wij noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden gehouden tot enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook, bedrog hieronder begrepen.

  Wij zijn derhalve evenmin aansprakelijk voor de schade welke voor de opdrachtgever mocht ontstaan ten gevolge van een anderssoortig gebruik van het object van de prestatie dan waartoe het bestemd is.
   
 7. De betaling van de facturen dient op de overeengekomen vervaldag op onze zetel te geschieden, behoudens anders luidende vermelding
   Indien er geen vervaldag werd gestipuleerd, dan zijn onze facturen contant betaalbaar binnen de 8 dagen.
  Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belope van 12 % op jaarbasis, steeds berekend vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom inclusief BTW.
  De betaling zal geschieden zonder schuldvergelijking. Ingeval van vertraging in de betaling zijn wij voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de klant op te schorten of te annuleren en dit zonder inmorastelling of gerechtelijke tussenkomst, met schadeloosstelling.
   
 8. Eventuele schriftelijk overeengekomen kortingen voor contante betaling mogen slechts worden afgetrokken, zo alle voorgaande facturen door de debiteur zijn betaald, zelfs al is de eventuele vervaldag ervan nog niet aangebroken.
   
 9. Na het verzenden van een aanmaning per eenvoudige brief die zonder gevolg is gebleven, en onafgezien uitdrukkelijk andersluidende betalingstermijnen tussen partijen overeengekomen, is van rechtswege en zonder verdere inmorastelling de totaliteit van de schulden van de koper opeisbaar, zelfs al is de eventuele vervaldag van één of meerdere facturen nog niet aangebroken.
   
 10. Ingeval van enige welkdanige wanprestatie van de koper, inclusief wanbetaling (niet- of niet-tijdige betaling), is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 125 euro.
   
 11. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens, indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen.
  In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden. Ingeval van betwisting geldt enkel de Belgische wetgeving.

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen